+31 6 14 594 153 info@vandiestgroep.nl

Gezien de COVID gerelateerde onrust is er een vergrote kans op grootschalige rellen. Dan komt de molestclausule in beeld en wat wel en niet verzekerd is.

Met molest bedoelen we:
– Binnenlandse onlusten: min of meer georganiseerde gewelddadige handelingen die zich op verschillende plaatsen binnen een staat voordoen.
– Burgeroorlog: een min of meer georganiseerde gewelddadige strijd tussen inwoners van dezelfde staat, waarbij een belangrijk deel van de inwoners betrokken is.
– Gewapend conflict: elk geval waarin staten of andere georganiseerde partijen elkaar, of in elk geval de een de ander, bestrijden met militaire machtsmiddelen. Met gewapend conflict bedoelen wij ook het gewapend optreden van een vredesmacht van de Verenigde Naties.
– Muiterij: een min of meer georganiseerde gewelddadige beweging van leden van de gewapende macht, die is gericht tegen het openbaar gezag.
– Oproer: een min of meer georganiseerde plaatselijke gewelddadige beweging, die is gericht tegen het openbaar gezag.
– Opstand: georganiseerd gewelddadig verzet binnen een staat, dat is gericht tegen het openbaar gezag.

Deze molestbegrippen maken deel uit van de tekst die het Verbond van Verzekeraars in Nederland op 2 november 1981 bij de griffie van de rechtbank in Den Haag deponeerde onder nummer 136/1981.

Klein Molest:
Klein molest is reguliere vuurwerkschade, individuele brandstichting, vandalisme en plaatselijke relletjes. Er is geen (officiële) definitie van klein molest. Wel benoemen we schadeoorzaken als rellen, relletjes, opstootjes, plundering en ontploffing door vuurwerk en explosieven in de polisvoorwaarden.

Wat is niet verzekerd:

Groot molest mogen we wettelijk niet verzekeren: art.3:38 Wft
Het is een schadeverzekeraar met zetel in Nederland verboden schaden te verzekeren veroorzaakt door of ontstaan uit gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer of muiterij die zich in Nederland voordoen. In zee-, transport-, luchtvaart- en reisverzekeringen is het evenwel toegestaan risico’s van molest te verzekeren in de algemeen gebruikelijke molestclausules zolang de Nederlandsche Bank daartegen geen bedenkingen naar voren heeft gebracht.

Wat is wel verzekerd:
Brand:
Rellen, relletjes, opstootjes en plundering:
“U bent verzekerd voor schade door incidentele rellen, relletjes, opstootjes en plundering. Deze zijn ontstaan buiten uw gebouw en moeten het niveau overstijgen van een ruzie.”
Verkeer Casco Beperkt:
Rellen:
“U bent verzekerd voor schade door rellen, relletjes en opstootjes. U bent niet verzekerd voor vandalisme.”
Verkeer Casco Allrisk:
Rellen:
“U bent verzekerd voor schade door rellen, relletjes en opstootjes.
Verkeer Casco Allrisk:
Vandalisme:
“U bent verzekerd voor vandalisme.”

Uitgesloten gebeurtenissen:
– Binnenlandse onlusten
– Oproer
Verzekerde gebeurtenissen:
– Brand/brandstichting (door derden)
– Rellen, relletjes, opstootjes en plundering
– Ontploffingschade door vuurwerk en explosieven
– Vandalisme (Verkeer Casco Allrisk)

Waar ligt de scheidslijn tussen relletjes e.d. (klein molest) en onlusten/oproer (groot molest)?
Dit blijkt niet overduidelijk uit de voorwaarden, maar het ministerie van Justitie en Veiligheid zegt hierover:
‘Ons beeld is dat tussen rellen en de vormen die in artikel 3.38 Wft worden genoemd een duidelijk verschil zit. De meeste zo niet alle rellen gaan om het rellen al dan niet uit protest ergens tegen. Oproer gaat een slag verder en heeft ten doel om het gezag aan te tasten of over te nemen. Gelukkig komt oproer, binnenlandse onlusten en opstand zeer zelden voor in Nederland.’

Met andere woorden:
– als er sprake is van een protest tegen (bijvoorbeeld) de coronamaatregelen of het vuurwerkverbod, dan valt het onder klein molest en is schade die hieruit voortkomt verzekerd.
– als het doel is om het Nederlandse gezag aan te tasten of over te nemen, dan valt het onder groot molest en is schade die hieruit voortkomt niet verzekerd.

Bron: ASR verzekeringen
Foto: de Telegraaf

Share This